Zpracování osobních údajů

Vaše údaje, které jsou uvedeny na některém z formulářů umístěném na webu www.maxbydleni.cz (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává obchodní společnost SQUID.CZ, s.r.o., vlastník licence Denda s.r.o. , IČO 27314715, se sídlem Šumná 824, Liberec – Vesec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23973, kontaktní údaje: info@maxbydleni.cz, za účelem vyřízení Vaší nabídky nebo poptávky.
Společnost bude osobní údaje zpracovávat na základě Vaší žádosti uvedené v on-line formuláři jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy.
Dále Vaše elektronické kontaktní údaje (e-mail, telefonní nebo mobilní číslo) také na základě souhlasu (pokud bude udělen), který může být kdykoli odvolán dopisem, e-mailem nebo telefonicky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování.
Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Osobní údaje jsou však nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
Máte právo na přístup k osobním údajům a právo na jejich přenositelnost k jinému správci. Dále máte právo na opravu osobních údajů nebo výmaz (pokud uplyne účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování, nebo odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Dojde-li mezi realitní kanceláří Denda s.r.o. a klientem ke sporu, má klient právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá klient u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto dokumentem Vás, jako klienta a uživatele stránek www.maxbydleni.cz, chceme informovat, jak
a proč Vaše osobní údaje zpracováváme, a jaká práva v této oblasti máte. Při zpracovávání Vašich
osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. „GDPR“.
Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá, proto při jejich zpracování dodržujeme ty nejpřísnější
bezpečnostní standardy.
Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je společnost  Denda s.r.o., IČ: 27314715, se sídlem: Šumná 824,
PSČ: 46312 Liberec, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ústí n. L.,
oddíl C, vložka 23973 (dále jen „správce“).
Jaké osobní údaje zpracováváme?
 
- titul, jméno, příjmení, název firmy
- datum narození, rodné číslo, IČO
- adresa trvalého bydliště, sídlo firmy
- telefon, e-mailová adresa
- bankovní údaje
- údaje o nemovitém majetku
- údaje pro splnění našich právních povinností (dále jen „osobní údaje“)
Vaše osobní údaje získáváme převážně od Vás, e-mailovou korespondencí, telefonicky, při osobních
setkáních. Dále to může být z veřejně dostupných zdrojů, jako je obchodní, živnostenský, insolvenční
rejstřík. Výjimečně můžeme Vaše osobní údaje získat i od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními
údaji nakládat a předat nám je při splnění stanovených podmínek.
Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?
 
- abychom Vás mohli kontaktovat zpět, a podat Vám informaci o kterou jste nás
požádali
- pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě, prodeje či nájmu nemovité věci
nebo družstevního podílu a služeb souvisejících
- účetní a daňové povinnosti, a povinnosti vyplívající ze zákona č. 253/2008 Sb. -Zákon
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu
 
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či
plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných
právních předpisů. Nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.
Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout?
Vaše osobní údaje můžeme předat subjektům, které pro nás zajišťují administrativní a technickou
podporu, dále spolupracujícím realitním makléřům, spolupracující advokátní kanceláři, hypotéčnímu
poradci, bance, bytovým družstvům a dalším osobám, které se účastní prodeje nebo koupě nemovité
věci. Dále daňovým a kontrolním orgánům.
 
Práva klienta?
 
- právo na přístup k osobním údajům 
- právo na opravu, resp. doplnění 
- právo na výmaz 
- právo na omezení zpracování 
- právo na přenositelnost údajů 
- právo vznést námitku
 
V případě, že nebudete se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem spokojeni, můžete
podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.